Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii (SIPAC)
 
Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii (SIPAC)
Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitive pe piaţa muncii (SIPAC)

 

OBIECTIVUL PROIECTULUI

 

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar care îşi găsesc un loc de muncă, urmare a participării a 325 studenţi la activităţi de învăţare, consiliere şi stagii de practică derulate la un potenţial loc de muncă / cercetare / inovare, la agenţi economici din ţară şi state membre UE, din sectoarele economice cu potenţial competitiv, identificate conform SNC şi domeniile de specializare intelligent, conform SNCDI. Pe termen lung, proiectul pregăteşte studenţii pentru viitorul tehnologic şi astfel contribuie la obiectivul POCU "valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor".

Atingerea obiectivului general al proiectului se va realiza prin îmbunatăţirea sistemului de stagii de practică al Universitatii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi desfăşurarea unui program de stagii de practică la agenţi economici din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC (TIC, Energie şi management de mediu) şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (Energie, mediu şi schimbari climatice, TIC, spaţiu şi securitate şi domeniul Energie, mediu şi schimbări climatice) prin incheierea de parteneriate sustenabile cu aceştia. Sectoarele si domeniile alese sunt corelate cu programele de studii la care participa studenţii din grupul ţintă. Stagiile de practică îi vor ajuta pe studenţi să-şi dezvolte multiple abilităţi practice necesare în domeniile de specializare inteligentă, prin participarea lor directă la procesul de concepţie şi producţie de la agenţii economici parteneri din sectoarele economice cu potenţial competitiv. Dobândirea acestor abilităţi va fi un real beneficiu pentru studenţi deoarece îi va ajuta să obţină competenţe profesionale de specializare inteligentă, în corelare cu cerinţele pieţei muncii şi constituie o premiză pentru obţinerea unui loc de muncă.

Dezvoltarea competenţelor profesionale de specialitate va fi completată cu activităţi de consiliere şi orientare profesională şi crearea unei platforme, care le vor oferi studenţilor informaţii actualizate privind competenţele transversale necesare la angajare, pentru participarea ulterioară la formarea profesională continuă şi accesarea de locuri de muncă existente în regiune. Prin consilierea şi orientarea profesională, studenţii îşi vor putea dezvolta capacitatea de planificare a carierei, de alegere a traseului profesional optim şi realist, în raport cu identitatea vocaţională şi oferta socială din cadrul pieţei muncii. De asemenea participarea la activitatea întreprinderilor simulate va dezvolta competenţele antreprenoriale şi manageriale ale studenţilor participanţi în scopul adaptării la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv şi facilitarea tranziţiei acestora pe piaţa muncii.

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

 

1. Dezvoltarea a 30 de parteneriate pentru organizarea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire practică a studenţilor Acest obiectiv urmăreşte îmbunătăţirea corelării sistemului de educaţie cu dinamica pieţei muncii, prin identificarea unor soluţii practice, viabile, inovative, de îmbunătăţire a ofertei de stagii de practică şi pentru reducerea disparităţilor economice dintre Romania şi ale ţări ale UE. Membrii parteneriatelor vor fi solicitantul şi agenţii economici din sectoarele economice competitive identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI. Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin activitatea A2 (Dezvoltarea de parteneriate pentru stagii de practică) şi activităţile transversal A1 şi A8 şi realizarea rezultatelor propuse conform descrierii acestora. Pentru atingerea OS1 se vor realiza 30 de parteneriate bilaterale noi cu agenţi economici, care vor excede cu cel puţin doi ani universitari, durata de implementare a proiectului. Partenerii vizaţi sunt cei din parteneriatele actualmente în vigoare între universitate şi agentii economici, parteneriate care vor fi consolidate, dar şi noi parteneri cu care universitatea va încheia noi acorduri. Astfel proiectul contribuie INOVAREA SOCIALĂ prin soluţionarea provocării sociale de formare a forţei de muncă înalt calificate în specializarile inteligente şi menţinerea acestei forţe de muncă în ţara noastră.

 

2. Creşterea relevanţei calificării pe piaţa forţelor de muncă pentru 325 de studenţi prin participarea la stagii de practică performante, în domenii de specializare inteligentă, la agenţi economici din ţară şi străinătate. Acest obiectiv urmareşte creşterea ocupabilităţii studenţilor din grupul ţintă prin participarea lor la stagii de practică la agenţi economici parteneri din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI. Relevanţa competentelor dobândite de studenţi va fi mărită prin validarea lor într-un proces iteractiv de consultare continuă cu stakeholderii relevanţi din domeniu. Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin activitatea A3 (Organizarea stagiilor de practică în ţară şi state membre UE), activităţile transversale A1 şi A8 şi realizarea rezultatelor propuse conform descrierii acestora.

 

3. Dezvoltarea perspectivelor privind cariera şi accesul pe piaţa muncii pentru 325 de studenţi prin dezvoltarea competenţelor transversale în cadrul activităţilor de consiliere şi întreprindere simulate. Prin acest obiectiv se urmăreşte dezvoltarea competenţele transversale (capacitatea de planificare a carierei, de alegere a traseului profesional optim şi realist, în raport cu identitatea vocaţională şi oferta socială din cadrul pieţei muncii) şi dezvoltarea personală (încrederea în sine, adaptabilitatea, flexibilitatea, creativitatea, spiritul de iniţiativă, corectitudinea) a studenţilor din grupul ţintă. Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin activitatea A4 (Furnizarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru dobândirea de competenţe transversale), A5 (Furnizarea de competenţe antreprenoriale prin întreprindere simulată) şi activităţile transversale A1 şi A8 şi realizarea rezultatelor propuse conform descrierii acestora.

 

4. Optimizarea ofertei educationale a UAB pentru furnizarea de competenţe profesionale actuale pe piaţa muncii şi creşterea motivaţiei studenţilor pentru îmbunătăţirea performanţei profesionale. Acest obiectiv urmăreşte ca viitorii specialişti în domeniile inteligente să dobândească competenţe practice similare celor cerute de angajatori, prin crearea unui mediu de practică internalizat sub forma unui SMART LAB şi îmbunătăţirea performanţei profesionale personale la studenţii din grupul ţintă prin motivarea lor cu stimulente financiare. Acest obiectiv contribuie la tema secundară INOVARE SOCIALĂ prin modelul de stagiu de practică propus în colaborare cu partenerul P3 din mediul privat. Serviciile de inovare socială vor fi îmbunătăţite prin instruirea studenţilor în acest laborator dotat cu tehnologie de ultimă generaţie, pentru a deveni practicieni competenţi în industriile de specializare inteligentă. Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin A7 (Pilotarea unei soluţii inovative de facilitare a practicii în incinta universităţii - SMART LAB), A6 (Organizarea de competiţii profesionale cu premii), activităţile transversale A1 şi A8 şi realizarea rezultatelor propuse conform descrierii acestora.