Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii (SIPAC)
 
Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii (SIPAC)
Grupul ţintă

 

Grupul ţintă este format din 325 studenţi care învaţă în cadrul programelor de studiu încadrate în domeniile de specializare inteligentă, potrivit Ordinului 5376/19.10.2017, şi anume: informatică, electronică aplicată, ingineria mediului, măsurători terestre şi cadastru, inginerie urbană şi dezvoltare regională, contabilitate şi informatică de gestiune, economia turismului, administrarea afacerilor, finanţe-bănci, administraţie publică, marketing. Din totalul studenţilor din grupul ţintă, 110 studenţi au domiciliul în mediul rural, 45 studenţi sunt studenţi netradiţionali, 2 studenţi sunt de etnie rromă şi 4 studenţi au cerinţe educaţionale speciale.

GRUPUL ŢINTĂ AL PROIECTULUI INCLUDE PERSOANE DIN MEDIUL RURAL ŞI PERSOANE DE ETNIE RROMĂ ÎN PROPORTIE DE 34,4%.

Identificarea membrilor grupului ţintă se va face pe baza documentelor de înmatriculare, iar selectarea, respectiv, recrutarea studenţilor se va realiza în urma analizei situaţiei curente pe ani de studiu, având în vedere disciplinele de practică din planul de învăţământ. Se vor desfasura ample campanii de informare şi promovare a proiectului cu descrierea clară a beneficiilor pe care le vor avea studenţii participanţi. Campania de informare se va adresa unui număr de aproximativ 900 de studenţi care urmează cursurile programelor de studiu din domeniile de specializare inteligentă.

 

Estimarea grupului ţintă în ceea ce priveşte componenta pe specializări poate suferi modificări în funcţie de fluctuaţiile apărute ăn situaţia şcolară a studenţilor, dar aceste schimbări nu vor influenţa indicatorii de realizare obligatorii asumaţi în cadrul propunerii de proiect.

Prin implementarea proiectului studenţii din grupul ţintă vor obţine următoarele beneficii personale:

- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

- 36 studenţi vor urma studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant

 

Identificarea, selecţia şi recrutarea studenţilor se va face cu evitarea oricarei forme de discriminare conform principiului care defineşte „orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe baza de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice”.

 

Se va asigura accesul şi vizibilitatea egală tuturor studenţilor. Contactarea, înscrierea şi selecţia studenţilor, se va realiza în condiţii transparente şi cu respectarea principiului egalitaţii de şansă. La înscriere vor participa toţi cei interesaţi. Implementarea activităţilor proiectului va permite afirmarea şi participarea egală a tuturor celor implicaţi. Participarea studenţilor la stagiile de practică se va realiza cu un sprijin egal acordat tuturora privind asigurarea transportului şi cazării, distribuirea caietelor de practică şi documentele necesare.

 

Managerul va stabili împreuă cu agenţii economici parteneri dacă este asigurată accesibilitatea fizică necesară pentru toţi studenţii participanţi la stagii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale. Numărul de ore de consiliere va fi acelaşi pentru fiecare student. Premiile se vor acorda după evaluarea activităţii studenţilor, conform unei metodologii de evaluare care se va posta pe site-ul proiectului.